บ้านผลไม้ Chiang Rai Thailand

border

บ้านผลไม้ Chiang Rai Thailand

logo-fruithouse-dried-fruit-btnบ้านผลไม้ เป็นชื่อของธุรกิจขนาดเล็กๆและเป็นธุรกิจครอบครัว ของคุณ นริชา กุลนานันท์ ที่มีความรักในการทำงาน มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำสินค้าผลไม้แปรรูปที่มีคุณภาพขึ้นมาเพื่อจำหน่าย
บ้านผลไม้ เริ่มต้นจากการที่คุณ นริชา กุลนานันท์ มีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมีโอกาสเข้าร่วมงานกับโครงการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้งในตำแหน่ง ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ รวมถึง ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อมามีความจำเป็นต้องออกจากโครงการฯเนื่องจากต้องมาดูแลบุตรและบุพการีทำให้ไม่สามารถทำงานทั้งสี่โรงงาน ( 4 จังหวัด) ของโครงการฯต่อไปได้ จึงได้ลาออกจากงานเพื่อมาดูแลครอบครัว และย้ายครอบครัวมาอยู่ที่จังหวัดเชียงราย
ในระหว่างนี้ได้เกิดความคิดที่จะทำธุรกิจของตัวเองโดยมีแนวคิดว่าเราน่าจะเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆหรือผู้นำชุมชนในการดำเนินธุรกิจโดยทำตานแนวพระราชดำริของในหลวงคือ เศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมควบคู่กับการพัฒนาชุมชนโดยมุ่งหมายเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ จากประสบการณ์การทำงาน จึงได้ทดลองแปรรูปผลไม้ทำในบ้านโดยใช้เตาอบขนาดเล็กแบบง่ายๆในการทดลอง และระหว่างนั้นก็ได้รับงานสอนหนังสือด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและการวิเคราะห์อาหารเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่เคยมีมาและมีโอกาสเป็นที่ปรึกษาด้านการแปรรูปผลไม้ให้กับไร่ของบริษัท บุญรอด บลิวเวอร์รี่ จำกัดด้วยเช่นกัน
หลังจากที่ทดลองผลิตคิดค้นผลิตภัณฑ์และจัดการสิ่งต่างๆได้เข้าที่เข้าทางแล้วจึงเริ่มต้นด้วยการจดทะเบียนตั้งชื่อสัญญาลักษณ์แทนตัวเองว่า “ บ้านผลไม้” (FRUIT HOUSE) ใน ปี พ.ศ. 2545 โดย ตั้งใจว่า ผลิตภัณฑ์จากบ้านผลไม้ต้องมีคุณภาพเป็นหลักสำคัญ เช่น ไม่แต่งกลิ่น ไม่เติมสี ใช้น้ำตาลน้อยหรือไม่ใช้เลย ใช้สารเคมีพื้นฐานเท่าที่มีความจำเป็นและให้รสชาติเหมือนผลไม้จริงใกล้เคียงธรรมชาติโดยมี คุณ จิรทีปต์ ปัทมโยธิน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ จากการเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิค ในโครงการหลวง มาช่วยเป็นที่ปรึกษาบริษัทและเป็นผู้ประดิษฐ์ ดัดแปลง เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการผลิต เช่น ตู้อบลมร้อน เครื่องปอกแอปเปิ้ล เครื่องเจาะแกนสับปะรด ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมครัวเรือน

border